Gratis levering vanaf €75
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

Doel privacybeleid

We verzamelen persoonsgegevens vanaf het gebruik van onze website en/of webshop. Deze persoonsgegevens kunnen voor allerlei doeleinden kunnen worden aangewend. Met dit privacybeleid willen we de gebruiker op de hoogte brengen inzake de verantwoordelijke partijen, de verwerkingsdoeleinden en -handelingen.

De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante (Belgische & Europese) wetgeving, en meer bepaald de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet).

Dit privacybeleid vormt een integraal deel van onze algemene voorwaarden. De gebruiker wordt geacht hiervan kennis te nemen. Door gebruik te maken van de website en/of diensten verschaft de gebruiker zijn impliciete toestemming aan de gegevensverwerking conform dit privacybeleid. Dit privacybeleid kan ten alle tijden gewijzigd worden omdat we ook afhankelijk zijn van steeds wijzigende technieken en verwerkingshandelingen. De gebruiker wordt geacht op regelmatige basis kennis te nemen van de inhoud van dit privacybeleid.

Victor & Camille is, als eigenaar van de webshop Victor & Camille, verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

De website wordt beheerd door: Victor & Camille, Dendermondesteenweg 513a, 9070 Destelbergen

Maatschappelijke zetel: Delphine Leemans, Dendermondesteenweg 513a, 9070 Destelbergen; BTWnr: BE0897.218.425. Contact: +32 (0)497 55 77 07 – [email protected] of [email protected]

Verzamelen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden op volgende manieren verzameld:

De gebruiker bepaalt in grote mate zelf de kwaliteit en kwantiteit van persoonsgegevens die hij via de website verschaft.

We verzamelen en verwerken in geen geval persoonsgegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig. Hieronder ingbegrepen gegevens, omtrent gezondheid, ras, geloofsovertuiging, politieke opvattingen en seksuele voorkeur.

Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:

Delen van persoonsgegeven met derde partijen

De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen en vormen evenmin het onderwerp van een overdracht. Uitzondering hierop:

*Onze website maakt gebruik van diverse integraties van derde partijen (verantwoordelijke verwerkers). Door middel van deze integraties verzamelen de derde partijen persoonsgegevens die zij vervolgens kunnen aanwenden voor eigen verwerkingshandelingen.    

Volgende partijen worden aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

Victor & Camille is geen partij in de verwerkingshandelingen van deze derde partijen. De gebruiker wordt geacht kennis te nemen van het privacybeleid van de derde partijen voor meer informatie omtrent de doelstellingen van de verwerking.

*Doorgifte op grond van een gerechtelijk bevel of toepasselijke regulering

Victor & Camille kan gehouden worden om, geheel of gedeeltelijk, inzicht te geven in de verwerkte persoonsgegevens op grond van een gerechtelijk bevel, bevel van een bevoegde openbare instantie of een toepasselijke regulering. Victor & Camille zal steeds een zekere terughoudendheid garanderen omtrent het gegevensinzicht doch binnen de grenzen van het bevel tot inzicht.

Rechten van de gebruiker

Onze website/webshop stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwerkt worden. De verwerking gebeurt met bijzondere aandacht voor:

De gebruiker geniet daarenboven de rechten zoals toegekend in de Privacywet. De gebruiker oefent zijn rechten uit door middel van een gedagtekend en ondertekend verzoek via email gericht aan emailadres [email protected] . Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart.

Indien de voorwaarden zijn nageleefd is Victor & Camille verplicht gevolg te geven binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek. Indien Victor & Camille niet reageert, weigert of indien het antwoord niet voldoet, kan de gebruiker zich altijd wenden tot de Privacy Commissie om de naleving van de rechten te verkrijgen via het inzagerecht. De gebruiker heeft het recht op kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van diverse functionele en niet-functionele cookies. Deze cookies kunnen zowel de eigendom zijn van Victor & Camille als van derde partijen. De cookies van derde partijen worden aangeboden met toestemming van Victor & Camille. Het gebruik van cookies helpt Victor & Camille de algemene en individuele gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

De gebruiker verklaart zijn impliciete toestemming aan de installatie en het gebruik van niet-functionele cookies zodra hij doorklikt op de website. De Gebruiker die hier niet mee akkoord gaat, wordt geacht cookies manueel uit te schakelen via zijn browser-instellingen. De uitschakeling van bepaalde cookies, en in het bijzonder de functionele cookies, heeft een onvermijdelijk effect op de goede werking van de website. De gebruiker wordt aangeraden slechts met kennis van zaken deze instellingen te wijzigen.

Volgende types cookies worden gebruikt:

Tijdelijke cookies - deze cookies worden gewist van zodra u uw browser afsluit en zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze website.
Permanente cookies - deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van partners (Google, Facebook) door te geven telkens iemand de Website bezoekt en blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt.
Functionele cookies - deze cookies worden gebruikt teneinde de Website op behoorlijke wijze te laten functioneren.
Niet-functionele cookies - deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

De gebruiker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.
De gebruiker is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen.
Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »